<هجده دلیل برای آن که به معین رای بدهیم دوشنبه ۱۵ فروردین ۸۴


آرمین راد

به معین رای میدهیم برای این که:

1) براى اين که صدايى داشته باشيم که حرفهاى ما را در قلب نظام توتاليتر تکرار کند.

2) براى اين که رئيس جمهورمان مثل قاضى مرتضوى دروغ گو و وقيح نباشد.

3) براى اين که رئيس جمهورمان ما را رعيت خر و گاو فرض نکند.

4) براى اين که هاشمى رفسنجانى و لاريجانى و احمدى نژاد رئيس جمهور نشوند.

5) براى اين که اگر راى ندهيم مشروعيت نظام با 50 درصد آراء واجدين شرايط زير سوال نمى رود.

6) براى اين که مشت محکمى بر دهان شوراى نگهبان و راستى هاى متحجر و مدرن بزنيم.

7) براى اين که بتوانيم به رئيس جمهورمان فحش بدهيم.

8) براى اين که بهانه اى داشته باشيم که در ايران بمانيم و به مردممان خدمت کنيم.

9) براى اين که به آنان که دولت اصلاحات را فلج کردند نشان دهيم که هر چند از خاتمى راضى نيستيم اما دولت را به عنوان جايزه ى هشت سال بحران سازى به آنان تقديم نمى کنيم.

10) براى اين که آنان که منتظرند آمريکا ايران را اشغال و آزاد! کند کمى واقع بين تر باشند.

11) براى اين که به دنيا نشان دهيم ملتى هستيم که بلديم از راههاى مسالمت آميز حرفمان را بزنيم و وقتى ناراحت مى شويم با قهر سرمان را توى برف نمى کنيم که دشمنان آزادى هر کار دلشان خواست با ما بکنند.

12) براى اين که نشان دهيم که اين قدر باهوش هستيم که حتى وقتى با گوريل ها هم شطرنج بازى مى کنيم بلديم بازى را ببريم.

13) براى اين که يک بار ديگر شاهد باشيم که نام آن کس که اول شخص مملکت مى خواهد و خود به او راى مى دهد و فتوا مى دهد که بقيه نيز به او راى بدهند از صندوق ها در نمى آيد.

14) براى اين که هم کاران سعيد امامى از سوراخ موش ها بيرون نيايند و وزارت اطلاعات را دوباره فتح نکنند و مختارى ها و پوينده ها و فروهرها و شريف ها و دوانى ها زنده بمانند.

15) براى اين که دوباره حراست ها و گزينش ها در ادارات دولتى خدايى نکنند.

16) براى اين که اصلى ترين وطيفه ى پليس به جاى تامين امنيت و نظم براى مردم سلب امنيت مردم نباشد.

17) براى اين که نشان دهيم وقتى عمامه را از سر رئيس جمهورمان برمى داريم، بلديم چيز بهترى جايش بگذاريم.

18) براى اين که بگوييم هستيم و اين تنها فرصت فرياد عليه استبداد را استفاده مى کنيم.

آرمین راد :: April 04, 2005 :: سیاست

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/174

نظرات شما: