<توقع بى‌جا شنبه ۲۴ بهمن ۸۳


نيما قديمى

- از مردم تقاضا مى‌شود درختان را تکان دهند تا زير فشار برف نشکنند

- از مردم تقاضا مى‌شود در مصرف گاز صرفه‌جويى کنند تا با قطع گاز مواجه نشوند

- از دولت تقاضا مى‌شود تعطيل عمومى اعلام کند تا مردم در تردد دچار مشکل نشوند

- از مردم تقاضا مى‌شود در مصرف آب صرفه‌جويى کنند تا در تابستان مجبور به جيره‌بندى آب نشويم

- از مردم تقاضا مى‌شود در مصرف برق صرفه‌جويى کنند تا تو اين هواى سرد گرفتار خاموشى نشوند

- از مردم شهيد‌پرور تقاضا مى‌شود با موش‌ها مبارزه‌کنند تا دچار بيمارى نشوند

- از مردم فداکار و نوع‌دوست تقاضا مى‌شود تا کمک‌هاى نقدى و غيرنقدى خودرا براى ارسال به مناطق زلزله‌زده به ما بدهند

- از مردم فداکار و نوع دوست تقاضا مى‌شود تا کمک‌هاى نقدى و غيرنقدى خودرا براى ارسال به مناطق سيل‌زده به ما بدهند

- از مردم فداکار و نوع دوست تقاضا مى‌شود تا کمک‌هاى نقدى و غيرنقدى خودرا براى ارسال به مناطق برف‌زده به ما بدهند

- از مردم فداکار و نوع دوست تقاضا مى‌شود تا کمک‌هاى نقدى و غيرنقدى خودرا در جشن نيکو کارى به ما بدهند

- از مسافران تقاضا مى‌شود ايمنى جاده‌ها را بيشتر کنند

- از مسافران تقاضا مى‌شود موقع انفجار در ايستگاه راه‌آهن حضور نداشته‌باشند

- از دانش‌آموزان مدرسه سفيلان تقاضا مى‌شود نفت رايگان را به‌هدرندهند

- از دانش‌آموزانى که به پارک‌شهر مى‌روند تقاضا مى‌شود شنا بلد باشند

- از بسيجى‌هاى محترم تقاضا مى‌شود تا براى دفع حمله آمريکا آماده باشند

- از دولت مردان محترم تقاضا مى‌شود خاطر مبارک‌ را به‌خاطر مسايل پيش‌پا افتاده مکدر نکنند.

- عوارض شما صرف تبليغات انتخابات نشده‌است، نمى‌شود و نخواهد‌شد.

شورای سردبیری فانوس :: February 12, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/236

نظرات شما: