<ف مثل... یکشنبه ۱۸ بهمن ۸۳


س.ع.دشمن شناس

ف مثل فلفل براى بچه هاى فضول که حرف بد زياد مى زنند

ف مثل فرمايشات گهربار آقا

ف مثل فلسفه وجود سگى دله به نام سعيد مرتضوى

ف مثل فيلتر

ف مثل فولکس واگن ون

ف مثل فائزه و فاطى

ف مثل فک کش آمده کروبى

ف مثل فاکر

ف مثل فاحشگى سياسى

ف مثل فتنه

ف مثل فشل شدن

ف مثل فضله موش

ف مثل فحش خواهر مادر

ف مثل فيلتر

ف مثل فس فس کردن خاتمى

ف مثل فيضيه

ف مثل فساد مالى

ف مثل فرودگاه امام

ف مثل فريضه دستبوسى آقا

ف مثل فيلتر

ف مثل فاميل حاج آقا

ف مثل فريدون روحانى

ف مثل فور و قول قولى

ف مثل فيلتر

ف مثل فلفل

ف مثل فلک زدگى نظام

ف مثل فشار از پايين

ف مثل فرمان نابرى مدنى

ف مثل فراموشکارى مستبدين

ف مثل فشارهاى خارجى

ف مثل فرسايش

ف مثل فروريزى

ف مثل فناى آدم مستبد

ف مثل فروپاشى

ف مثل فکت سقط شدن استبداد

ف مثل فرار بعضى ها

ف مثل فاش شدن مخفيگاه

ف مثل فرج و گشايش بعد از سقط شدن روحانيت

ف مثل فرش قرمز براى آزادى

ف مثل فروش زمينهاى زندان اوين به زندانيان سياسى و برج سازى!

شورای سردبیری فانوس :: February 06, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/252

نظرات شما: