<انحنا در سياست سه شنبه ۲۲ دی ۸۳


نيما قديمى

انيشتين فضا و مکان را با هندسه غير اقليدسى مورد بررسى قرارداد، چون مدل فضاى تخت اقليدسى پديده هاى جديد را نميتوانست توجيه کند. ظاهرا فضاى سياسى مملکت ما هم غير اقليدسى است و بايد انحنا را در پيوستار گروه هاى سياسى آن در نظر گرفت (!)

راست اقتصادى در سياست متمايل به چپ ميشود و در برخورد با چپ، سياستهاى اقتصادى آنها را به راست مى کشد. چپ فرهنگى وقتى خانه نشين ميشود راست ميشود و راستى که خانه نشين ميشود راهنماى چپ ميزند. راست سنتى اينقدر ساز مخالف ميزند که از چپ ها هم چپتر ميشود. تا جايى که کانديد راست، دست موسوى را از پشت مي بندد و کانديد چپ دست هاشمى را.

ازينرو ما هم با يک پيچش هموار، مانيفست ليبرال منشانه خود را به شرح زير اعلام ميکنيم:

۱. از آنجا که فقر و ندارى موجب گسترش خود فروشى، دزدى و جنايت ميشود؛ بايد به فکر معيشت مردم باشيم.

۲. از آنجا که شرط تحقق دموکراسى آسودگى افراد از نيازهاى اوليه است؛ بايد به فکر توسعه اقتصادى باشيم.

۳. از آنجا که آزادى بيان بدرد کسى ميخورد که حرفى براى گفتن داشته باشد و آدم تا شکمش سير نباشد حرفى براى گفتن ندارد؛ ضرورتى براى آزادى بيان نمى بينيم.

۴. طرح شعارهايى مثل «با آزادى انديشه، همه چيز حل ميشه» پس از شکست دوم خرداد فريبى بيش نيست و شعار جديد ما اينست :« آزادى که نون و آب نميشه».

۵. اگرچه خدا انسان را آزاد آفريد و هيچکس نميتواند اختيار را از او سلب کند ولى اين آزادى فقط مربوط به حوزه انديشه است و در حوزه بيان وعمل بايد از ولى فقيه اطاعت کنيد.

۶. از آنجا که توسعه اقتصادى موجب گسترش فسق و فجور ميشود، با مانور تجملات مخالفيم.

۷. ما با گسترش بيش از حد صيغه و چند همسرى مخالفيم.

۸. از آنجا که بانک جهانى يک نهاد صهيونيستى است و سازمان تجارت جهانى مانعى براى جلوگيرى از پيشرفت علمى و صنعتى کشور هاى در حال توسعه است، ما در پى ساخت چرخ گارى در گلخانه هستيم.

پانويس: ميگه خودتو ازين کارا بکش کنار، دعوا سر لحاف ملاس.

شورای سردبیری فانوس :: January 11, 2005 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/317

نظرات شما: