< هولناک تر از ببر! جمعه ۱۱ دی ۸۳


سام الدين ضيائي

مى گويند کنفوسيوس از دامنه کوه تايي مي گذشت که زني را ديد که بر سر گوري مي گريد. دليل زاري زن را پرسيد و گفت: زاري تو به کسي ماند که اندوه بر اندوهش افزوده باشند. زن پاسخ داد: آري چنين است که مي گويي. يک بار پدر شوهرم را ببري در اين سرزمين دريد. شوهرم نيز جان خود را به همين سبب از دست داد و اکنون پسرم به همان شکل جان سپرد. کنفوسيوس برسيد: چرا از اين سرزمين نمي روي؟زن پاسخ داد: چون اينجا قدرت در دست ستمگران نيست. آن گاه استاد گفت:« فرزندان من، اين را از ياد مبريد که حکومت ستمگر از ببر هولناک تر است!»

مي گويم آنان که فکر مي کنند قدرت چون به دست ديگران افتاد، فساد آورده است و اگر در دست خودشان بماند، محاسنش مي ماند و معايبش مي رود، مگر نمي دانند که قدرت انحصاري همه جا يک منطق دارد و آن زبر دست ديدن قدرت نسبت به حق است. به زباني مقدم ديدن نظام نسبت به مردم.

مي گويم آنان که چنين فکر مي کنند، هنوز طعم قدرت نچشيده بر دوستان ضعيف تر ستم روا مي دارند و زبردستشان مي پندارند، ــ اگر به خود نيايند ــ از حکومت ستمگر هم هولناک ترند!

سید سام الدین ضیائی :: December 31, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/344

نظرات شما: