<عشوه دوشنبه ۷ دی ۸۳


س.ع.دشمن شناس

من نمى آيم. اون مياد.

اون بياد من نميام.

اگه تو بياى منم ميام.

نه من نميام.

من تکذيب مى کنم.

من منتظرم ببينم اون مياد يا نه؟

اگه اون بياد ما حمايت مى کنيم.

اومد اومد، نه نيومد!

اگه کسى نياد خودم تنهايى ميام.

من علم غيب دارم ميگم اون نمياد.

خدا رو چه ديدى شايد اومدم. شايد هم نيومدم.

اگه اون نياد، ما اصرار مى کنيم که بياد.

من خودم از چند سال پيش باهاش بودم، اون مياد.

چه بياد چه نياد، من مى رم.

هر کى بياد يا نياد من عمراً ايندفعه نمى‌رم.

نتيجه: اون معلوم نيست بياد، اون يکى و اين يکى هم همينطور، حالا که اينجوريه من هم معلوم نيست بيام. حالا نوبت کى بود تاس بريزه؟

شورای سردبیری فانوس :: December 27, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/355

نظرات شما: