<حمايت از فراخوان ملى براى رفراندوم شنبه ۷ آذر ۸۳


شوراى سردبيرى فانوس

بر اين باوريم که:

- اعضاى کميته اقدام براى همه پرسى همگى از فعالان سياسى و حقوق بشرى سالهاى اخير بوده و کارنامه‌اى شفاف و مثبت از فعاليت هاى خود به جاى گذاشته اند.

- با ادله ارائه شده در مورد وجود بن بست قانون اساسى و تنگناها و موانع حقوق بشرى و موانع توسعه نيافتگى کاملاً موافقيم.

- ضمن حمايت از هرگونه تلاش براى واداشتن نظام به تغييرات مسالمت آميز و کاملاً شفاف در راستاى اصلاحات از بيرون و نه چانه‌زنى‌ در لابى هاى هزارتوى قدرت آنهم بر سر بقاى خود و گروه خودى خويش، از هر گونه فعاليت براى برقرارى رفراندوم ساختار شکن و شفاف قوياً حمايت مى کنيم.

- راهکار ارائه شده براى برگزارى يک رفراندوم آزاد تحت نظارت بين المللى را نفى کننده استقلال کشور نمى دانيم.

- فعاليت هاى حقوق بشرى، فعاليت هاى سياسى غير خشونت آميز نيرو هاى اپوزيسيون، فعاليت هاى نيروهاى باقيمانده و صادق اصلاحات و فعاليت هاى اخير جهت برگزارى رفراندوم گرچه کاملاً همسو نيستند اما همگى ناشى از اراده عمومى براى تغيير و بهبود شرايط کلى کشور هستند. اين فعاليت ها در کليت خود منافاتى با هم ندارند.

لذا پا به پاى همه بزرگان و فعالين سياسى به فراخوان ملى براى رفراندوم پيوسته، از همه دوستان و عزيزان همراه و همگام با فانوس تقاضامنديم که به اين حرکت ملى بپيوندند. هرچند که ممکن است انتقاداتى به متن بيانيه بدليل تعجيل بيش از حد ناشى از عملگرايى وجود داشته باشد، اما معتقديم که بايد با تمام وجود از حرکتى که آغاز شده است حمايت کرد تا اين فرصت نيز همانند فرصت هاى قبلى آسان از کف نرود. بديهى است که حمايت همه‌جانبه بايد به طور مستمر ادامه داشته باشد و کميته اقدام براى همه پرسى گامهاى عملى زيادى با استفاده از پتانسيل هاى نهفته با هميارى همه نيرو هاى موجود بردارد.

حرکتى که دير يا زود بايد آغاز مى شد بالاخره آغاز شده است. لحظه‌اى بينديشيد و گام در راه بگذاريد. همه با هم به سوى رفراندوم تغيير قانون اساسى.

شورای سردبیری فانوس :: November 27, 2004 :: فانوس قديم

نشانی دنبالک (Trackback) برای این مطلب:
http://www.fanusian.COM/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/428

نظرات شما: